Mikä ihmeen Pit­si­Pah­ka Design?

Toi­min­i­mi on perustet­tu 01.05.2017 toteut­ta­maan yhden naisen unel­maa taidekäsitöi­den teosta ja tekemisen ilon jakamis­es­ta myös muille. Perus­tamista edel­si armo­ton jär­jen ja tun­tei­den kamp­pailu. Tun­teet voit­ti­vat ja kamp­pailu siir­tyi yri­tyk­sen nimen kek­simiseen.  Vaati use­am­man maindmapin piirtämisen ja gallup­kier­roksia läheisiltä ennen kuin nimi alkoi muotou­tu­maan.  Nimen piti olla sel­l­ainen, jos­sa on luon­to lähel­lä ja kuva­ta jotenkin sitä mitä teen.

Pit­si edus­taa sekalaisia taidekäsitöitä; ompelua, lasitöitä, mosai­ikkitöitä, silkki­maalaus­ta, onniteluko­rt­tien­tekoa, helmitöitä,  kier­rä­tys­ma­te­ri­aal­ista tehtäviä tuu­nauk­sia, kausiko­ris­tei­ta ym. kaikkea mah­dol­lista käsintehtävää.

Pah­ka edus­taa puu­ta ja luon­toa, puu­veis­tok­sia ja reliefe­jä, joi­ta teen eri puu­laaduista, luon­non muo­vaamista puista, pahkoista, uppo­tukeista, puun oksista, höylä­tys­tä ja muus­ta jaloste­tus­ta puu­tavaras­ta eli kaikesta mah­dol­lis­es­ta, mitä sat­un löytämään ja mis­tä innos­tu­maan milloinkin.

Design edus­taa suun­nit­telua.  Halusin lait­taa nimen perään design ‑sanan anta­maan vinkin siitä, että kyseessä on val­taosin yksit­täisiä uni­ikki­tuot­tei­ta, jois­sa aihe saat­taa tois­tua, mut­ta kah­ta saman­laista teosta ei tule vas­taan. Täl­lä halu­an ker­toa myös, että voin suun­nitel­la ja toteut­taa asi­akkaan toivei­den mukaan ja tarvit­taes­sa asi­akkaan tuomista mate­ri­aaleista, henkilöko­htaisen, juuri tiet­tyyn paikkaan tai tietylle henkilölle tarkoite­tun teoksen.