Ensin oli päätet­tävä opet­te­lenko itse tekemään koti­sivu­ja ja halu­anko käyt­tää siihen aikaani.  Olisi siis  myös varaudut­ta­va “hakkaa­maan päätä seinään”. Päätös siitä, että antaisin jonkun koti­sivui­hin pere­htyneen tahon hoitaa hom­man, syn­tyi melko nopeasti. Yhtä nopeasti kävi selväk­si, että koti­sivu­jen tek­i­jöil­lä oli aika suuri hin­ta­haitari.  Val­itsin tek­i­jäk­si sel­l­aisen jol­ta uskoin saa­vani parhaan paketin, kohtuu hintaan.

Tilasin koti­sivut Helpotko­ti­sivuil­ta ja pikku hil­jaa eli hetimiten käsi­tyk­seni siitä mitä kaikkea tarvit­taisi­inkaan alkoi lisään­tymään huimasti. Peri­aat­teessa olisin kyl­lä osan­nut hah­mot­taa odot­ta­van työn määrän, jos olisin vaivau­tunut yhtään miet­timään.  Tek­i­jä tietysti toteut­taa toiveeni teknis­es­ti, mut­ta min­un­han se tietysti piti ker­toa mitä halu­an ja kek­siä ne tekstit.

Minkälaiset sivut halu­an?  Mil­lainen on sivu­jen väri­maail­ma? Yri­tyk­sen logo! Koti­sivut tar­jo­si­vat apua myös logon suun­nit­telu­un. Tarvit­ti­in taas hyvä tasoisia kuvia taus­taku­viksi sekä tietysti myytäviksi tarkoite­tu­ista tuot­teista. Tek­stiä täyn­nä avain­sano­ja kuvaa­maan yri­tys­tä, min­ua, töitäni tms. jne. yms. Äääk!!!

Onnek­si Tuulil­la oli kuvat teok­sis­tani ja rop­pakau­pal­la hyviä maise­maku­via.  Keski­tyin siis ensin enim­mäk­seen logon suun­nit­telu­un vuorovaiku­tuk­ses­sa koti­sivu­jen graafikon kanssa. Logos­sa jatkui sama haaste kuin nimen suun­nit­telus­sakin.  Logon tulisi ilmen­tää yri­tys­täni eli puu­ta ja sitä muuta.

Pysähdy het­kek­si kat­so­maan logoa. Puupölkyn päässä on pit­simäisin kir­jaimin yri­tyk­sen nimi, kir­jaimista ver­soo oksia ja lehtiä. Eli puu ja luon­to lähel­lä. Saa kom­men­toi­da mitä mieltä olette!