Tältä sivulta löydät ajatuksiani omasta taiteestani, töiden suunnittelusta, käyttämistäni materiaaleista ja pintakäsittelystä.  Jokaisesta työstä saat myös tarkempaa tietoa kysymällä — kerron mielelläni lisää.

Ajatuksiani omasta taiteestani

Ite-taiteil­i­jana suh­taudun taiteen tekemiseen hilpeän kevyesti ja vapaasti, mut­ta suurel­la antaumuksella.

Taide saa olla iloista, lapseno­maista, naivia, hellyt­tävää ja joskus myös hie­man vakavampaakin.

Jokaiseen teok­seeni sisäl­tyy kuitenkin jokin tari­na tai muis­to, joskus vuorosano­ja, joskus vakavampi sanoma.  Tavoit­teeni on kuitenkin aina, että kat­so­jalle jää hyvä mieli.

Kier­rä­tyk­ses­tä:

Uskon kier­rä­tyk­seen. On hyvä, että kulu­tus­ta vähen­netään ja turhas­ta tavaras­ta pyritään pääsemään eroon.  Monel­la esineel­lä tai tavar­al­la saat­taa olla kuitenkin tun­n­ear­voa, vaik­ka sille ei löy­ty­isi enää käyt­tö­tarkoi­tus­ta. niille voi kek­siä uuden käyt­tö­tarkoituk­sen ja antaa tun­n­ear­voa lah­jalle, jon­ka halu­aa antaa läheiselleen.  Käytän teok­sis­sani kier­rä­tys­ma­te­ri­aalia, joi­ta saan ystäviltäni ja tut­tavil­tani sekä ostan joskus kirp­pareil­ta ja kier­rä­tyskeskuk­sista. Teen tilaustöitä joi­hin liitän asi­akkaan tuo­mia esineitä tms.  van­halle huonekalullekin voin antaa “uuden elämän”, sil­loin ei kuitenkaan ole kyse entisöin­nistä tai konservoinnista.

Ihmiset ovat kaut­ta aikain rakas­ta­neet kauneut­ta ja pyrki­neet koris­ta­maan itseään ja ympäristöään monin eri tavoin.  Toivon, että omista teokssis­tani löytisi sel­l­ai­ta kauneut­ta, että ne löytäi­sivät paikkansa kodeista, jois­sa vaal­i­taan ja arvoste­taan yksilöl­lisyyt­tä ja rakaste­taan iloisia asioita.

 

Taide on kaikkia varten.  Taidet­ta ei tarvitse ymmärtää, arvioi­da eikä analysoi­da, jos han­kit sitä omak­si ilok­sesi.   Teok­sen täy­tyy vain tun­tua itselle sopivalle.

Millaisia veistoksia teen puusta

  • Pah­ka ‑veis­tok­set, pahkan muo­to­ja kunnioittaen
  • Luon­non muo­vaa­ma puu osana veis­tosia ; kelot, uppo­tuk­it, oksat, juurakot
  • Pihaveis­tok­set puiden run­go­ista (tuore­puu tai osit­tain kuivunut)
  • Veis­tok­set ja reli­efit sisätiloi­hin; kui­v­at­tu, höylät­ty, liimat­tu yms. jatko­jalostet­tu puu
  • Kävelysauvo­ja, avainkaappe­ja, penkke­jä ja palle­ja, eläin- ja kasvi­ai­heisia veistoksia
  • Vaner­ista saa iha­nia jalus­to­ja ja läm­min­henkisiä koristeita

Suunnittelusta

On etukä­teen suun­nitel­tu­ja ja täysin suun­nit­telemat­to­mia töitä.

Esimerkik­si pahkat ovat sel­l­aisia, että niitä pitää kat­sel­la aikansa ja lop­ul­ta ne itse ker­to­vat mitä niis­sä asuu sisäl­lä ja minä vain veistän ne esi­in.  Pah­ka vie veistäjää ja aihe elää ja muotoutuu koko ajan veis­ton edetessä.  Kuten esimerkik­si tässä ” Piilos­sa”” ‑veis­tok­ses­sa, KUVA xxx.

Pak­sus­ta kuusen­run­gos­ta saat­taa heti tul­la mieleen, että siinä on kak­si karhua ja työn edetessä seu­raan liit­tyy yht’äkkiä myös koira,  KUVA xxx.

Tup­peen sahat­tu lankku saat­taa muodol­laan antaa inspi­raa­tion tietyn­laiseen aiheeseen ja antaa innoituk­sen liit­tää veis­tok­seen jotain muu­ta mate­ri­aalia, kuten tässä “Päivänko­ren­not” ‑veis­tok­ses­ta.  Päivänko­ren­not olen punonut kupar­i­lan­gas­ta ja lasi­helmistä, KUVA xx.

Pidän piirtämis­es­tä ja piir­rän mielel­läni kasve­ja.  Piirus­tuk­sis­tani syn­tyy toisi­naan malle­ja reliefe­jä varten.  Täl­laiset työt teen puu­tavar­ali­ik­keestä han­ki­tus­ta kui­v­a­tus­ta ja höylä­tys­tä puu­tavaras­ta tal­toil­la veistäen.

Materiaaleista

Kaik­ki puu­la­jit ovat peri­aat­teessa mah­dol­lisia veis­totöis­sä, toiset ovat helpom­pia veistää, toiset aiheut­ta­vat haasteita.

Tois­taisek­si min­ul­la on koke­mus­ta seu­raav­ista puu­la­jeista:  koivu, kuusi, män­ty, lehmus, lep­pä, haa­pa, pähk­inä, kata­ja, teak ja bibolo.

Saan paljon tut­tavil­tani puu­ta ja pahko­ja lahjoituksi­na ja tilaustöis­sä mate­ri­aali­na voi olla asi­akkaan oma/itsehankkima puu.

Huom!  Raaka­pu­us­ta veis­te­tyt teok­set halkea­vat aina jostakin/joistakin kohdin ja se kuu­luu olen­naise­na osana veis­tosten luon­teeseen.  Tarvit­taes­sa halkeamia voidaan paika­ta eri­laisin keinoin.  Hienoim­mat veis­tok­set tehdään aina kui­v­a­tus­ta ja höylä­tys­tä puus­ta, mikä tietysti vaikut­taa teosten hintaan.

Saatan käyt­tää veis­tok­sis­sa myös mui­ta mate­ri­aale­ja kuten kupari- tai rauta­lankaa, lasia, lasi­helmiä, luu­tax kiveä, lin­nun­sulkia yms. luon­nos­ta löy­tyvää materiaalia.

Pintakäsittelystä

Mon­esti puu on itsessään kau­ni­in väristä ja puun­syi­den kuviot kau­ni­ita.  Täl­löin  käsit­te­len teok­sen öljyämäl­lä tai läpiku­ul­taval­la pet­sil­lä.  Vai­h­toe­hto­ja on monia.

Toisi­naan ja aika useinkin puu ei ole niin kau­nista, etteikö sitä voisi käsitel­lä väril­lisil­lä pet­seil­lä tai jopa maala­ta reilusti iloisen värikkääk­si.  Pin­takäsit­te­lyyn ja värien val­in­taan vaikut­taa aina teok­sen luonne.

Maalat­tu­jen teosten päälle tulee lakkaus.  Sisätiloi­hin tarkoitet­tu­jen hienoimpi­en töi­den päälle tulee vahaus, joka helpot­taa  puh­taana pitoa (tarvi­taan vain pöly­jen pyyhintä).

Tilaustyöt

Teen myös mielel­läni  tilaustöitä asi­akkaan toivei­ta kuun­nellen.  Täl­löin sovi­taan ensin kuin­ka tarkasti suun­nitel­mat ensin piir­retään ja doku­men­toidaan.  Samal­la arvioidaan riit­tävätkö taitoni asi­akkaan toivei­den toteut­tamiseen.  Kysy lisää, jos mielessäsi on jokin tilaustyö.